Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden, zulks in de ruimste zin van het woord
2. opdrachtnemer: PhoneCare, MessageCare, Conferencecare, SMSCare (handelsnamen van PlusCare bv) , verder te noemen PLUSCARE, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30103717
3. werkzaamheden: alle activiteiten van PLUSCARE welke zijn of worden geïnitieerd in opdracht en/of ten behoeve van de opdrachtnemer.
4. bescheiden: alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde zaken, gegevens en gegevensdragers.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alsmede op alle overeenkomsten welke de opdrachtnemer met zijn opdrachtgever aangaat, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen en bovendien schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen geschieden geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Het enkele uitbrengen van een prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling kan niet gelijkgesteld worden aan een aanbieding in de hiervoor en bedoelde zin en kan de opdrachtnemer derhalve niet verplichten tot het sluiten van een overeenkomst.

 

Artikel 4 Prijs

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtgever een door opdrachtnemer vast te stellen voorschotbedrag wordt voldaan.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden niet aan te vangen, dan wel om deze op te schorten, tot het moment dat het in het eerste lid genoemd voorschotbedrag is voldaan.
 3. De door partijen overeengekomen prijs is verschuldigd met de uitvoering van de werkzaamheden en ongeacht het resultaat van die werkzaamheden.
 4. De door partijen overeengekomen prijs kan tussentijds door de opdrachtnemer worden gewijzigd, indien opdrachtnemer zulks nodig mocht achten in geval van tarievenwijzigingen van telefoon- of stroomvoorzieningen, overheidsheffingen en valutaschommelingen, welke voor zijn rekening komen en welke de 15% te boven gaan. Prijswijzigingen gelden alleen voor de toekomst en worden vooraf schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.
 5. Opdrachtgever is gerechtigd om na kennisneming van tussentijdse prijswijziging de overeenkomst per direct te beëindigen. Dit dient dan te geschieden door schriftelijke kennisgeving aan opdrachtnemer en binnen 14 dagen na verzendingsdatum van de voorgestelde prijswijziging. Indien de opdrachtgever geen bezwaar maakt tegen de voorgestelde tussentijdse prijswijziging op de wijze als hiervoor bedoeld, wordt hij geacht met de prijswijziging akkoord te zijn gegaan.

 

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat zij voor bepaalde tijd is aangegaan.
 2. Indien de overeenkomst is beperkt tot het verrichten van één bepaalde dienst, zonder dat partijen hiervoor uitdrukkelijk een termijn (in de zin van fatale termijn) zijn overeengekomen, dan duurt de overeenkomst zo lang als de werkzaamheden redelijkerwijs in beslag nemen en tot het moment dat de werkzaamheden zijn afgerond. De opdrachtnemer zal niettemin -indien mogelijk- voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden een indicatie geven van de tijd welke deze in beslag zullen nemen.

 

Artikel 6 Wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst

 1. Wijzigingen in en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst dan wel de algemene voorwaarden, kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Wijzigingen in en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst dan wel de algemene voorwaarden, gelden slechts voor die ene overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

Artikel 7 Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is gehouden alle door opdrachtnemer gewenste medewerking te verlenen en alle gegevens en goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, welke opdrachtnemer naar eigen oordeel nodig heeft voor de uitvoering van zijn werkzaamheden, tijdig en in de door de opdrachtnemer gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. De opdrachtgever staat er voor in dat hij volledig gerechtigd is over de aan de opdrachtnemer overhandigde goederen en gegevens te beschikken.
 3. De opdrachtgever staat er voor in dat de opdrachtnemer nimmer werkzaamheden behoeft uit te voeren, dan wel ten behoeve van opdrachtnemer boodschappen te verspreiden, welke strijdig kunnen zijn met zijn eigen overtuiging dan wel met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 4. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan een van de hiervoren omschreven verplichtingen, heeft de opdrachtnemer het recht zijn werkzaamheden nog niet aan te vangen dan wel om deze op te schorten tot het moment dat de opdrachtnemer alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 5. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan een van de hiervoren omschreven verplichtingen is hij bovendien gehouden alle schade te vergoeden die de opdrachtnemer hierdoor heeft geleden.

 

Artikel 8 Verplichtingen opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer zal zich optimaal inspannen om de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en deskundigheid uit te voeren, zoveel mogelijk in overeenstemming met de wensen en instructies van de opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden geheel dan wel gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

 

Artikel 9 Rechten van derden

 1. De opdrachtgever neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat, ter zake van door hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde bescheiden, derden jegens de opdrachtnemer een rechtsvordering zouden kunnen instellen welke is gebaseerd op inbreuk op enig hen toekomend recht.
 2. Indien het onherroepelijk vaststaat dat sprake is of zal zijn van inbreuk op een aan een derde toekomend recht als bedoeld in lid 1, zal de opdrachtnemer de geleverde bescheiden terugnemen met vergoeding van de tot dan toe door opdrachtnemer gemaakte kosten, dan wel ervoor zorgdragen dat opdrachtnemer het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Voor alle directe schade van de opdrachtgever, verbandhoudend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs, doch in ieder geval niet hoger dan het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich heeft laten verzekeren.
 2. De opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade, uit welken hoofde ook.
 3. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer voldoende gelegenheid te bieden de schade welke de opdrachtgever mogelijkerwijs zou lijden en tot vergoeding waarvan de opdrachtnemer mogelijkerwijs verplicht zou zijn, ongedaan te maken dan wel deze te beperken.
 4. De opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van schade welke ontstaat door beschadiging aan of zoekraken van door opdrachtgever ter hand gestelde bescheiden tijdens vervoer of verzending, ongeacht in wiens opdracht vervoer of verzending plaatsvindt.

 

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: die omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. Onder overmacht wordt onder andere gerekend een stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van de opdrachtnemer.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: uitval, onderbreking of storing van de stroom- en telefoonvoorziening van opdrachtnemer, zonder dat de oorzaak daarvoor aan opdrachtnemer te wijten is.
 3. Indien de opdrachtnemer door overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken zijn opgeheven.
 4. Indien de periode waarin deugdelijke nakoming door overmacht onmogelijk is langer duurt dan 90 dagen, dan wel een fatale termijn overschrijdt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 12 Beëindiging van de overeenkomst

 1. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, doch slechts indien zijn wederpartij tekort is gekomen in de nakoming van een wezenlijk deel van de op hem rustende verplichting en ter zake in verzuim geraakt is.
 2. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert of aan de wederpartij surseance van betaling is verleend.
 3. Indien een overeenkomst naar aard en inhoud aangegaan is voor onbepaalde tijd, kan deze door elk der partijen door opzegging worden beëindigd. Opzegging dient schriftelijk en onder opgave van redenen te geschieden. Voor opzegging dient een termijn van 2 maanden inachtgenomen te worden, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 13 Betaling

 1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen de gestelde termijn beschreven op iedere nota, door middel van een wettig betaalmiddel, ten kantore van opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen alle vorderingen welke de opdrachtnemer nog op deze opdrachtgever mocht hebben direct opeisbaar zijn.
 3. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op korting of verrekening.
 5. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer vanaf de vervaldatum recht op de vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke rente, vermeerderd met 3%.
 6. Alle kosten, ter verkrijging van voldoening zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de afnemer. Deze kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,00. Indien de opdrachtnemer aantoont noodzakelijkerwijs hogere kosten te hebben gemaakt, komt ook het meerdere voor vergoeding in aanmerking.
 7. Opdrachtnemer is bevoegd al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer op te schorten, waaronder afgifte van bescheiden of andere zaken, tot het moment dat opdrachtnemer alle opeisbare vorderingen heeft voldaan.

 

Artikel 14 Klachten

 1. Alle klachten met betrekking tot door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, dienen binnen 30 dagen na uitvoering van de werkzaamheden dan wel ontvangst van de factuur op schrift door de opdrachtnemer te zijn ontvangen. Indien de opdrachtgever kan aantonen dat hij een gebrek waarop de klacht stoelt redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, dan dient de klacht binnen 30 dagen na ontdekking te zijn ontvangen.
 2. Het indienen van een klacht schort de daartegenoverstaande verplichting van de afnemer niet op.

 

Artikel 15 Geschillen

 1. Rechtsvorderingen worden aanhangig gemaakt voor het daarvoor aangewezen gerecht binnen het Arrondissement Utrecht, onverminderd de bevoegdheid van leverancier zich te wenden tot de wettelijk aangewezen relatief bevoegde rechter.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.